thang-may
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:77. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character

?? ??m b?o s? ho?t ??ng t?t cho nh?ng chi?c thang my m h?ng ngy m?i ng??i v?n th??ng xuyn s? d?ng th ??ng sau ? l m?t ??i ng? nh?ng ng??i th? thang my lnh ngh?, ch?m ch? nhi?t huy?t v?i cng vi?c.

Đọc thêm...

Xe t l m?t ph??ng ti?n giao thng quen thu?c trn m?i n?o ???ng. ? Vi?t Nam hi?n nay t? l? s? ng??i s? h?u t ngy cng gia t?ng 30xe/ 1000 dn. t? l? t?ng nh?ng l?i l m?t con s? qu th?p v?i m?t th? tr??ng c t?i 90 tri?u dn. V t? l? ny c?ng th?p h?n nhi?u so v?i Trung Qu?c 120 xe/1000 dn. Chnh t? l? s? h?u xe t c?a trung qu?c cao, nn nn nhu c?u v? ?o t?o li xe c?ng t?ng theo.

Đọc thêm...

Thang my ? tr? thnh m?t ph??ng ti?n di chuy?n ph? bi?n v khng th? thi?u trong cu?c s?ng hi?n ??i ngy nay. Chnh v v?y c?ng nh? bao ph??ng ti?n giao thng khc, cc tai n?n lin quan ??n thang my c?ng khng th? trnh kh?i. V m?i ?y m?t s? vi?c kinh hong trn x?y ra t?i khun vin Tr??ng ??i h?c Qu?c gia Nghi Lan, thnh ph? Nghi Lan, huy?n Nghi Lan, ?i Loan v ???c ghi l?i b?i my quay gim st ??t bn trong thang my.

Đọc thêm...

Thang my ngy cng tr? nn ph? bi?n v l ph??ng ti?n di chuy?n khng th? thi?u trong cu?c s?ng hi?n ??i. Thang my xu?t hi?n ? kh?p m?i n?i, t? cc ta nh chung c? cao t?ng, trung tm th??ng m?i, b?nh vi?n hay cc cng tr??ng xy d?ng...Ngoi ra hi?n nay cc h? c nhn c?ng c xu h??ng t? s? h?u ring nh?ng chi?c thang my.

Đọc thêm...

Cng ty thang my Hitachi ???c thnh l?p vo n?m 1924. Vo n?m 1966 hitachi m? r?ng th? tr??ng ra cc n??c khc ngoi Nh?t b?n nh? ? hongkong v sau ? l Sigapore vo n?m 1972 v?i t? cch l c? s? d?ch v? n??c ngoi, chuyn cung c?p d?ch v? l?p ??t v b?o tr cc s?n ph?m thang my, thang cu?n v thang b? di ??ng.

Đọc thêm...

ThyssenKrupp l m?t trong nh?ng t?p ?on hng ??u trong cc l?nh v?c cng nghi?p v s?n xu?t kinh doanh nguyn v?t li?u t?i C?ng ha Lin bang ??c v chu u. Ngy nay, v?i m?ng l??i kho?ng 180.000 nhn vin ?ang lm vi?c t?i h?n 80 qu?c gia trn th? gi?i, v?i hng tr?m cc cng ty thnh vin, ThyssenKrupp ho?t ??ng r?t hi?u qu? trn nhi?u l?nh v?c, bao g?m 2 ngnh hng chnh:

Đọc thêm...

Các bài viết khác...

Trang 1 trong tổng số 23 trang.